علی ایزدی

علی ایزدی

علی ایزدی هستم.
دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

امیدوارم اینجا جایی برای تعامل بهتر با دنیای بیرون بشه.

علی ایزدی

متولد سوم فروردین ماه سال 1376

دانشجوی سال ورودی 94 مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر